Zlínský kraj dlouhodobě zkoumá, co chtějí žáci dělat po škole

22. leden 2024
Aktuality
Autor/ka článku: David Dušánek, Jana Galová
Zlínský kraj dlouhodobě zkoumá, co chtějí žáci dělat po škole

Jaká povolání zajímají žáky základních a středních škol ve Zlínském kraji? Jaké jsou jejich profesní ambice a priority? Podle čeho si vybírají školu nebo práci? Jak hodnotí svou současnou školu a kariérové poradenství? A jak se rozhodují o své budoucnosti? Na tyto a další otázky odpovídá šetření profesní orientace, které se pravidelně provádí ve Zlínském kraji již od roku 2015.

Šetření se zaměřuje na žáky 8. a 9. tříd základních škol a žáky posledních ročníků všech typů oborů středních škol. Do posledního kola šetření se aktivně zapojilo 5263 žáků ze 101 základních škol a 2215 žáků z 51 středních škol. „Nejen z vývoje responze vidíme, že zájem o zapojení do těchto šetření má rostoucí tendenci, což nás jako zřizovatele většiny středních škol ve Zlínském kraji velmi těší“, shrnuje výslednou responzi a výsledky radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Nejoblíbenější povolání mezi žáky

Šetření přináší řadu zajímavých informací, které mohou být užitečné pro kraj, školy, kariérové poradce i firmy. Například se dozvíme, že nejčastěji zmiňovanými povoláními mezi žáky základních škol jsou programátor, učitel, elektromechanik, policista nebo umělecká povolání. Mezi žáky středních škol jsou to programátor, učitel střední školy, stavební inženýr, zdravotní sestra nebo manažerská povolání.

Graf 1 Nejvíce preferované oblasti uplatnění u žáků ZŠ

Graf 2 Nejvyšší vzdělání, které by chtěli žáci ZŠ dosáhnout

Graf 3 Nejvíce preferovaná povolání u žáků SŠ

Hodnocení škol žáky, další studium a volba povolání

Žáci také hodnotí svou současnou školu podle různých kritérií, jako je atmosféra, prostředí, vybavení, kvalita výuky, přístup učitelů, nabídka volnočasových aktivit atd. Z výsledků se dále dozvíme, podle čeho se žáci rozhodují o volbě dalšího studia nebo povolání, kdo jim v této situaci nejčastěji radí, jaké vnímají silné a slabé stránky služeb souvisejících s kariérovým poradenstvím a volbou školy či oboru. V neposlední řadě šetření poskytne informace o tendencích žáků ke stěhování z regionu za studiem nebo prací.

Šetření profesní orientace má ve Zlínském kraji velmi dlouhou tradici, první obdobné šetření zaměřené na žáky středních škol zde proběhlo v roce 2015. Šetření mezi žáky základních škol proběhlo poprvé v roce 2019. Realizátorem je zlínská poradenská společnost TREXIMA, která obdobná šetření organizuje také v dalších krajích ČR. Díky flexibilnímu a modernímu formátu průzkumu se tak podařilo v rámci 33 šetření získat odpovědi od více než 100 tisíc žáků z více než 1 200 škol ve 13 krajích.

Význam šetření pro regionální plánování, kariérové poradenství i spolupráci škol a zaměstnavatelů

„Výsledky šetření jsou využívány například při mapování situace a potřeb regionu v oblasti kariérového poradenství, jako jeden z datových zdrojů pro tvorbu koncepčních a strategických materiálů v oblasti vzdělávání a trhu práce nebo jako podklad pro navrhování aktivit a opatření v rámci krajského akčního plánování“, shrnuje základní přínosy šetření radní Fišerová.

Se získanými daty aktivně pracuje také Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje, které je používá jako cennou informační podporu pedagogům, výchovným poradcům a kariérovým poradcům ze škol i různých institucí v regionu. Jak doplňuje koordinátorka centra Marta Müllerová: „Unikátnost šetření spočívá v jeho zacílení na konkrétní region a místní specifika, možnosti analyzovat a prezentovat data v různém detailu, podle různých požadovaných kritérií, přitom ale uživatelsky přívětivou a srozumitelnou grafickou formou“.

Šetření umožňuje školám získat zpětnou vazbu od svých žáků o jejich spokojenosti, potřebách a názorech. V kontextu profesní orientace je detailněji řešeno také téma zlepšování spolupráce škol a zaměstnavatelů v regionu. Ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Rostislav Šmíd poukazuje na další využití výsledků při komunikaci škol a zaměstnavatelů: „Díky každoroční realizaci šetření a dostupnosti výsledků máme cenný zdroj informací pro naši komunikaci a spolupráci s firmami. Dokážeme zaměstnavatele informovat o měnících preferencích a očekávání budoucích absolventů škol. Můžeme identifikovat profesní trendy u žáků napříč jednotlivými obory“. Firmy a obecně zaměstnavatelé jsou tedy dalším uživatelem těchto informací.

V příštích dnech vás zde seznámíme v sérii článků s několika konkrétními výsledky a významnějšími zjištěními šetření profesní orientace žáků základních a středních škol ve Zlínském kraji.